Verhoeks Notaris | Den Helder

Heldere taal een duidelijk verhaal

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Notariskantoor Verhoeks verricht zijn werkzaamheden voor zijn cliënten op basis van algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. In deze algemene voorwaarden (waarvan de tekst hieronder integraal is opgenomen) wordt o.a. vermeld hoe Notariskantoor Verhoeks omgaat met zijn aansprakelijkheid jegens de cliënt. Met betrekking tot die aansprakelijkheid heeft Notariskantoor Verhoeks een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die aan de eisen voldoet die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie daartoe heeft gesteld.

1. de opdracht

1.1. Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Notariskantoor Verhoeks en worden uitsluitend door Notariskantoor Verhoeks uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.2.    Met Notariskantoor Verhoeks in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

1.3.    De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Notariskantoor Verhoeks verstrekte informatie.

2. aansprakelijkheid

2.1.    Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Notariskantoor Verhoeks dan wel van zijn medewerkers of werknemers is beperkt tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag en is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

2.2.    Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

2.3.    De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

3. vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Notariskantoor Verhoeks tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Notariskantoor Verhoeks ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

4. declaraties

4.1.    Betaling van declaraties van Notariskantoor Verhoeks dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen dertig dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.

4.2.    Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het openstaande saldo.

4.3.    Notariskantoor Verhoeks heeft een recht van retentie op al hetgeen hij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan.

4.4.    Notariskantoor Verhoeks is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Notariskantoor Verhoeks na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

4.5.    Verschotten die door Notariskantoor Verhoeks ten behoeve van de opdrachtgever worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) kan een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

4.6.    Alle bedragen zijn exclusief BTW.

4.7.    Notariskantoor Verhoeks licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Indien dit niet schriftelijk met de opdrachtgever is vastgelegd, staat het Notariskantoor Verhoeks vrij om met elk ander bewijsmiddel aan te tonen dat aan deze voorwaarde door Notariskantoor Verhoeks is voldaan. Met financiële consequenties worden uitsluitend de verschotten, kosten en het honorarium van de notaris bedoeld die door notariskantoor Verhoeks aan de opdrachtgever (zullen) worden gedeclareerd.

4.8.    Notariskantoor Verhoeks deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken en/of door Notariskantoor Verhoeks tevoren zijn begroot in overleg met de opdrachtgever.

4.9.    Notariskantoor Verhoeks mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht, of een ander dan de opdrachtgever, of een ander dan de cliënt.

5. hoofdelijkheid

Voor de voldoening van declaraties van Notariskantoor Verhoeks zijn hoofdelijk aansprakelijk:

–       ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk, ieder van die partijen;

–        ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon, de opdrachtgevende vertegenwoordigingsbevoegde;

–       ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern, (bovendien) de holding.

6. inschakeling derden

6.1.    Notariskantoor Verhoeks zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetref­fende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

6.2.    Notariskantoor Verhoeks is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Notariskantoor Verhoeks is bevoegd mede namens de opdrachtgever een eventuele beperking van de aansprakelijkheid van die derde te aan­vaarden.

7. melding ongebruikelijke transacties

7.1.    De werkzaamheden die door Notariskantoor Verhoeks worden verricht kunnen vanwege hun aard onder de werkingss­feer van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wet WWFT) vallen.

7.2.    Notariskantoor Verhoeks is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen indien Notariskantoor Verhoeks van oordeel is dat van de trans­actie of rechtshandeling melding gemaakt dient te worden op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting.

8. klachten/geschillenregeling

8.1.    Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Notariskantoor Verhoeks zal hij deze klachten eerst aan Notariskantoor Verhoeks naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredi­gende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

–        de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB); of

–        de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of

–        de burgerlijke rechter.

In het laatste geval dient, zo deze mogelijkheid bestaat, de arbitrageregeling ingevolge het bepaalde in artikel 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering plaats te vinden. Diegene die alsdan in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waar­onder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

8.2.    Voor klachten aangaande de declaratie van Notariskantoor Verhoeks geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

9. beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

10. diversen

10.1.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Notariskantoor Verhoeks en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

10.2.  Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Verhoeks en de opdrachtgever, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing.

10.3.  Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter te Alkmaar of de Geschillencommissie bevoegd.

10.4.  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Notariskantoor Verhoeks in verband met door Notariskantoor Verhoeks verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10.5.  Een vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Notariskantoor Verhoeks mag niet worden gecedeerd en evenmin worden verpand.

10.6.  Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en van alle (kandidaat-)notarissen en alle overige personen die bij, voor en namens Notariskantoor Verhoeks werkzaam zijn.

Versie d.d. 01-04-2014

Notariskantoor Verhoeks B.V.
Middenweg 152
1782 BL Den Helder

Cookie monster verklaring

Wij serveren verschillende soorten cookies om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Mocht u ze niet allemaal lusten dan kunt u dat aangeven bij instellingen.

Privacy policy | Sluit
Instellingen

Cookie monster verklaring

Bewerk uw cookie voorkeuren hieronder indien gewenst.

This consent may be removed or used for testing. It is here for demonstration purposes.

Bekijk details.
Vergeet van welke cookies ik houd. Gewist!